Vergunningen.

Vergunningvrij bouwen of een vergunning aanvragen? Dit is afhankelijk van een aantal zaken en dient altijd gecontroleerd te worden.

Vergunningen

Vergunningvrij bouwen of een vergunning aanvragen? Dit is afhankelijk van een aantal zaken en dient altijd gecontroleerd te worden.

 

Vergunningvrij bouwen betekent dat men binnen bepaalde kaders (situering, afmetingen, gebruiksfuncties) mag bouwen zonder dat daarvoor ,vooraf door middel van een vergunning of door het vooraf moeten melden, toestemming nodig is van de overheid.

 

Vergunningvrij is dan ook zeker niet regelvrij. Ieder vergunningvrij (tijdelijk)bouwwerk:

 

  1. moet voldoen aan alle geldende voorschriften uit het Bouwbesluit
  2. mag niet in strijd zijn met de bouwverordening en kan indien het bijvoorbeeld in zeer ernstige strijd is met redelijke eisen van welstand, onder dwang worden laten afgebroken. (Volgens de excessenregeling in het welstandsbeleid.)

Reguliere vergunning aanvragen betekent dat er een procedure doorlopen moet worden.

 

De reguliere procedure kent een aantal belangrijke kenmerken:

 

  1. op de aanvraag dient binnen 8 weken te worden beslist;
  2. indien het bevoegd gezag niet binnen 8 weken kan beslissen, heeft zij de mogelijkheid de behandeltijd binnen die termijn van 8 weken met maximaal 6 weken ter verlengen;
  3. wordt niet binnen die 8 weken of respectievelijk 14 weken beslist, dan is de aanvraag van rechtswege verleend;
  4. zowel de aanvraag als ook de beschikking (vergunning of weigering van de vergunning) moeten worden gepubliceerd;
  5. de beschikking staat open voor bezwaar en beroep.

 

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het moment waarop de aanvrager wordt gevraagd een niet complete aanvraag aan te vullen ergens binnen de 8 weken dient te liggen. Echter, hoe later het bevoegd gezag vraagt om aanvullende gegevens, des te minder tijd er overblijft om de aanvraag inhoudelijk te beoordelen.